piątek, 13 kwietnia 2018

„POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI”
GMINNY  OŚRODEK KULTURY
 we  FRYSZTAKU
zaprasza
 MŁODZIEŻ
do  udziału
 w Gminnym Konkursie  Plastycznym
na  PLAKAT  ph.
„POLSKIE DROGI
DO NIEPODLEGŁOŚCI”

Celem konkursu jest propagowanie postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec ojczyzny.
Popularyzacja i upowszechnianie wiedzy o: historii Polski i walki narodu o niepodległość, drogach jakimi Polska doszła do niepodległości, odzyskaniu przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku, najważniejszych postaciach związanych z tym wydarzeniem, znaczeniu tego wydarzenia dla współczesnej historii Polski.
Rozwijanie zainteresowań plastycznych, wrażliwości estetycznej i aktywności twórczej młodzieży.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VI – VII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych gminy Frysztak.             

Temat i format plakatu.
W 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski zachęcamy do interpretacji plastycznej słów „Polskie drogi do Niepodległości” odzyskanej 11 listopada 1918 roku.
Format plakatu: A3 do A2.

Każda praca powinna być opisana na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, adres i telefon placówki oświatowej, imię i nazwisko opiekuna artystycznego.

Termin składania prac do dnia 30 maja 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury we Frysztaku.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 29 czerwca 2018 roku w trakcie obchodów Dni Ziemi Frysztackiej. Wyniki obrad jury oraz godzina uroczystości wręczenia nagród przekazane zostaną telefonicznie.

Po zakończeniu ekspozycji prace można odbierać do końca czerwca 2019 r.
Organizator nie odpowiada za prace nieodebrane po tym terminie.

Ważne: w konkursie biorą udział prace z uzupełnionym formularzem zgłoszeniowym (prace bez formularza nie zostaną dopuszczone do konkursu).

Koordynator konkursu st. instruktor upowszechniania plastyki – Dorota Wojtanowska.
Formularz Zgłoszeniowy


Wyrażam zgodę na jego udział w Gminnym Konkursie Plastycznym dla Młodzieży na PLAKAT ph. POLSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury we Frysztaku. 
Oświadczam, że  zapoznałem się z      regulaminem konkursu i go akceptuję, a      w      szczególności:
- praca zgłoszona do konkursu wykonana została przez moje dziecko/podopiecznego, nie      narusza praw stron trzecich, a prawa autorskie do ww. pracy nie podlegają żadnym ograniczeniom;
- wyrażam zgodę na nieodpłatne upublicznienie  w związku z uczestnictwem w konkursie  imienia i nazwiska oraz wizerunku mojego dziecka/podopiecznego i reprodukcji nagrodzonych i eksponowanych prac w dyplomach, plakatach i    mediach celem upowszechniania wystawy oraz dokumentacji GOK.
- przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu podanych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym w celach związanych z      konkursem. Poniższe dane osobowe podawane są dobrowolnie ze świadomością o      przysługującym prawie do ich poprawy lub    zmiany ( ustawa  z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ).

Dane osobowe uczestnika WYSTAWY:

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................

Wiek: ..........................................................................................................................................

Adres:.........................................................................................................................................

Miejscowość: .................................Data: ....................................

Podpis Rodziców lub opiekuna prawnego………………………………………………….............Brak komentarzy:

Prześlij komentarz