wtorek, 5 czerwca 2018

,,Piękno Podkarpacia"

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 6 ust.1 lit ”a” Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. U. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych / danych osobowych mojego dziecka* w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu „Piękno Podkarpacia - 2018” przez Administratora danych - Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach, 37-413 Harasiuki 112 A.

....................................
(data i  czytelny podpis)
* - niepotrzebne skreślić


RODO -Klauzula informacyjna

1.        Administrator danych – Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach z siedzibą               37-413 Harasiuki 112A,
2.        Dane kontaktowe administratora – z administratorem Gminnym Ośrodkiem Kultury reprezentowanym przez Dyrektora można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.
3.        Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym może się Pani/Pan skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora oraz tel. 15 871331. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4.        Cele przetwarzania i podstawa prawna – Pani/ pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia XV edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Piękno Podkarpacia- 2018”
5.        Odbiorcy danych – Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom z którymi Administrator zawarł umowy o realizację przedsięwzięcia, podmiotom promującym i przekazującym relacje i imprezy, instytucjom z którymi Administrator współpracuje przy organizacji imprezy.”
6.        Okres przechowywania danych – dane będą przechowywane do końca roku 2018.
7.        Prawa podmiotów danych –przysługuje Pani/panu prawo dostępu do Pani/pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i wycofania zgody.
8.        Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Pani/panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana.
9.        Źródło pochodzenia danych – od osób które wyraziły zgodę na udział,
10.   Informacja obowiązku podania danych - RODO

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz